Når du ser på udbuddet af webhoteller, kan det være svært for dig at finde ud af, hvilket webhotel der vil være det rigtige for dig at vælge. Det kan godt gøre, at du går helt i stå med processen eller gå i analysemode, hvor du prøver at analysere hver eneste detalje i forbindelse med valget.  Der er dog nogle ting, der går igen på tværs af webhoteller, som det er en god ide for dig, at du ser nærmere…